Zapytanie ofertowe – projekt REG: Projektant systemu, Inżynier oprogramowania;

Zapytanie ofertowe

 

Stanowisko: Projektant systemu, Inżynier oprogramowania;

rola: Projektant systemu, Inżynier oprogramowania.

Projekt „System automatycznej analizy i wsparcia diagnostycznego oraz fizjoterapeutycznego narządu ruchu.” dotyczy opracowania innowacyjnego prototypu systemu automatycznej analizy narządu ruchu wspierającego lekarzy ortopedów oraz terapeutów w procesie diagnozy i terapii pacjentów. Projekt zakłada stworzenie unikatowego w skali światowej mechanizmu diagnostyki narządu ruchu z użyciem klasyfikatorów.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Surgipol Sp. z o.o.

Ul. Krowoderska 17

31-141 Kraków

 

Wymagania do aplikacji w projekcie.

 

opis (zakres) zadania: 

Opracowanie wirtualnego modelu danych, modelu i algorytmu procesu diagnostyki pacjenta i projektu aplikacji do badań i diagnostyki pacjentów
Opracowanie mechanizmów parsowania, unifikacji, filtrowania i integracji danych pomiarowych (urządzeń) z wirtualnym modelem danych.
Opracowanie modelu planów rehabilitacyjnych oraz algorytmów ich generowania dla sklasyfikowanych i sklasteryzowaych grup pacjentów
Opracowanie modeli planów rehabilitacyjnych uwzględniających ich ilościowo i jakościowe zmiany w czasie trwania procesu. Opracowanie przyczynowo-skutkowego modelu modyfikacji planów rehabilitacyjnych uwzględniającego wykorzystanie danych do zaawansowanych modeli uczenia maszynowego. 

Walidacja i weryfikacja jakości danych pozyskanych w ramach przebiegu procesu rehabilitacyjnego. Walidacja skuteczności automatycznie generowanych planów rehabilitacyjnych. Rekonfiguracja i adaptacja parametrów algorytmów generowania planów rehabilitacyjnych (proces realizowany w minimum trzech iteracjach, po przebadaniu kolejnych grup pacjentów).

Opracowanie wirtualnego modelu analizy wyników – projekt aplikacji

 

wymagania:

Wykształcenie: doktorat z nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, 

Doświadczenie (udokumentowane publikacjami w czasopismach i na konferencjach międzynarodowych) w zakresie :  

  • projektowania i realizacji systemów informatycznych w medycynie – diagnostyka i wspomaganie leczenia pacjentów,
  • realizacji zadań w projektach badawczych i rozwojowych związanych z integracją heterogenicznych źródeł danych,
  • projektowania systemów informatycznych wspierających zaawansowane modele wnioskowania i analizy danych (w tym systemy ekspertowe)
  • realizacji systemów informatycznych bazujących na danych z urządzeń medycznych i sensorów sprzętowych

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 36 miesiące od dnia podpisania umowy.

Prognozowana liczba godzin zaangażowania miesięcznie: 80

Rodzaj umowy: Umowa zlecenie.

Miejsce wykonywania zlecenia: siedziba Zamawiającego lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Kryterium wyboru oferty: 100% cena

Oferty prosimy składać do dnia 21.10.2019, do godziny 10.00, na adres mailowy: projekt_ncbir@4mplus.pl, lub osobiście w siedzibie Zamawiającego Centrum Medyczne 4M Plu,s ul. Krowoderska 17, 31-141 Kraków.

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania na realizację projektu.