Zapytanie ofertowe – projekt NCBR: Projektant systemów informatycznych, inżynier oprogramowania

Nazwa zadania: przeprowadzenie badań dotyczących opracowania modeli analizy danych wraz z ich projektem, implementacją i opracowanie prototypu sensora dedykowanego do systemu w projekcie pn. „Telemedyczny system automatycznej analizy ruchu oraz wsparcia diagnostycznego i terapeutycznego narządu ruchu wraz z zestawem dedykowanych mobilnych sensorów”.

Stanowisko: Projektant systemów informatycznych, inżynier oprogramowania

Projekt „Telemedyczny system automatycznej analizy ruchu oraz wsparcia diagnostycznego i terapeutycznego narządu ruchu wraz z zestawem dedykowanych mobilnych sensorów” dotyczy opracowania innowacyjnego prototypu systemu automatycznej analizy narządu ruchu wspierającego lekarzy ortopedów oraz terapeutów w procesie diagnozy i terapii pacjentów. Projekt zakłada również opracowanie dedykowanych dla systemu mobilnych sensorów umożliwionych badanie pacjenta w dowolnym miejscu, bez konieczności podłączania pacjenta do urządzeń stacjonarnych. Proces zakłada stworzenie unikatowego w skali światowej mechanizmu diagnostyki narządu ruchu z użyciem klasyfikatorów.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Surgipol Sp. z o.o.

Centrum Medyczne 4M Plus

ul. Tyniecka 15

32-050 Skawina

Przedmiotem Zamówienia jest kierowanie zespołami prowadzącymi prace badawcze w zakresie opracowania projektu modeli analizy danych, ich opracowania i implementacji oraz opracowanie projektu, specyfikacji i wytworzenia prototypu zestawów czujników w projekcie pn. „Telemedyczny system automatycznej analizy ruchu oraz wsparcia diagnostycznego i terapeutycznego narządu ruchu wraz z zestawem dedykowanych mobilnych sensorów”.

Do zadań oferenta należeć będzie:

 • specyfikacja zestawu wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemu informatycznego umożliwiającego integrację komponentów: mobilnego, zarządzania systemem, warstwy analizy danych i wnioskowania oraz GUI użytkowników systemu.
 • specyfikacja technologii umożliwiających realizację systemu informatycznego z zapewnieniem wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa danych oraz systemu
 • specyfikacja modelu przechowywania danych z modułu mobilnego (czujników) z uwzględnieniem ich późniejszego wykorzystania przez moduł wnioskujący.
 • opracowanie modelu komunikacji pomiędzy warstwami analizy danych
 • opracowanie interfejsów wejścia i wyjścia (dane i wykresy) warstwy wnioskującej
 • implementacja modeli analizy danych, realizujących logikę wnioskowania, zwracających wnioski/wyniki analiz danych
 • specyfikacja i projekt zestawu sensorów umożliwiających opomiarowanie narządu ruchu wraz monitorowaniem jego dynamiki
 • opracowanie prototypu mobilnego komponentu sensorów umożliwiających akwizycję danych dotyczących charakterystyk narządu ruchu oraz jego dynamiki

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 34 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Prognozowana liczba godzin zaangażowania miesięcznie: 60

Rodzaj umowy: Umowa zlecenie.

Miejsce wykonywania zlecenia: siedziba Zamawiającego lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Wymagania dotyczące oferenta:

Wykształcenie: doktorat z nauk technicznych w dyscyplinie informatyka,

Doświadczenie (udokumentowane publikacjami w czasopismach i na konferencjach międzynarodowych) w zakresie :

 • projektowania i realizacji systemów informatycznych w medycynie – diagnostyka i wspomaganie leczenia pacjentów,
 • realizacji zadań w projektach badawczych i rozwojowych związanych z integracją heterogenicznych źródeł danych,
 • projektowania systemów informatycznych wspierających zaawansowane modele wnioskowania i analizy danych (w tym systemy ekspertowe)
 • realizacji systemów informatycznych bazujących na danych z zewnętrznych źródeł mobilnych
 • projektowania i realizacji systemów mobilnych bazujących na danych z sensorów sprzętowych

Kryterium wyboru oferty: 100% cena

Zamawiający prosi o podanie ceny oferty w podziale na zadania:

 1. Projekt architektury modułów transferu i analizy danych (liczba godzin, stawka godzinowa, kwota łączna)
 1. Implementacja modeli analizy danych (liczba godzin, stawka godzinowa, kwota łączna)
 1. Projekt, specyfikacja i wytworzenie prototypu zestawów czujników (liczba godzin, stawka godzinowa, kwota łączna)

Oferty prosimy składać do dnia 25.05.2018, do godziny 10.00, na adres mailowy:

projekt_ncbir@4mplus.pl

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania na realizację projektu.