Zapytanie ofertowe – projekt NCBR: Analityk danych, projektant modeli diagnostycznych

Nazwa zadania: przeprowadzenie badań dotyczących analizy i transformacja danych, opracowania automatycznych modeli diagnostycznych oraz weryfikacji skuteczności i optymalizacja akwizycji danych w projekcie pn. „Telemedyczny system automatycznej analizy ruchu oraz wsparcia diagnostycznego i terapeutycznego narządu ruchu wraz z zestawem dedykowanych mobilnych sensorów”.

Stanowisko: Analityk danych, projektant modeli diagnostycznych

Projekt „Telemedyczny system automatycznej analizy ruchu oraz wsparcia diagnostycznego i terapeutycznego narządu ruchu wraz z zestawem dedykowanych mobilnych sensorów” dotyczy opracowania innowacyjnego prototypu systemu automatycznej analizy narządu ruchu wspierającego lekarzy ortopedów oraz terapeutów w procesie diagnozy i terapii pacjentów. Projekt zakłada również opracowanie dedykowanych dla systemu mobilnych sensorów umożliwionych badanie pacjenta w dowolnym miejscu, bez konieczności podłączania pacjenta do urządzeń stacjonarnych. Proces zakłada stworzenie unikatowego w skali światowej mechanizmu diagnostyki narządu ruchu z użyciem klasyfikatorów.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Surgipol Sp. z o.o.

Centrum Medyczne 4M Plus

ul. Tyniecka 15

32-050 Skawina

Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie badań dotyczących analizy i transformacja danych, opracowanie automatycznych modeli diagnostycznych oraz wykonanie weryfikacji skuteczności i optymalizacja akwizycji danych w projekcie pn. „Telemedyczny system automatycznej analizy ruchu oraz wsparcia diagnostycznego i terapeutycznego narządu ruchu wraz z zestawem dedykowanych mobilnych sensorów”.

Do zadań oferenta należeć będzie:

Wykonanie analizy danych badawczych pochodzących z czujników z urządzenia do badania patologii ruchu kolana. Zadanie polegać będzie na opracowaniu analizy danych w czterech warstwach. Warstwa 1. obejmuje specyfikację danych, akwizycję i walidację danych dostarczonych w stanie surowym z urządzenia (czujnika).

Warstwa 2. obejmuje parametryzację danych z warstwy 1, utworzenie przestrzeni wektorowej (wektoryzacja), opracowanie statystyk opisowych i analizę struktury danych

Warstwa 3. Nałożenie teoretycznego modelu medycznego (wiedzy klinicznej) na reprezentację wektorową danych z warstwy 2 i integrację modelu matematycznego z modelem danych. Utworzenie zbioru uczącego wektorów, który posłuży do budowy modeli diagnostycznych.

Warstwa 4. Budowa i walidacja modeli diagnostycznych w oparciu o dane uczące z warstwy 3. W tym celu zastosowane zostaną klasyfikatory z zakresu uczenia maszynowego (machine learning). Uczenie nadzorowane umożliwi opracowanie modelu diagnostycznego o największej precyzji mierzonej z wykorzystaniem wskaźnika dokładności.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 28 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Prognozowana liczba godzin zaangażowania miesięcznie: 40

Rodzaj umowy: Umowa zlecenie.

Miejsce wykonywania zlecenia: siedziba Zamawiającego lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Wymagania dotyczące oferenta:

wykształcenie: doktorat z nauk technicznych, studia podyplomowe w zakresie systemów informatycznych

doświadczenie: co najmniej 3 lata doświadczenia po uzyskaniu stopnia doktora w zakresie realizacji zadań w ramach projektów badawczych, realizacja zadań w zakresie eksploracji danych, analiz statystycznych, tworzenia modeli predykcyjnych i diagnostycznych, badania zależności parametrów (wpływu i korelacji), tworzenia baz wiedzy dla systemów ekspertowych, budowy modeli decyzyjnych

Kryterium wyboru oferty: 100% cena

Zamawiający prosi o podanie ceny oferty w podziale na zadania:

  1. Analiza i transformacja danych   (liczba godzin, stawka godzinowa, kwota łączna)
  1. Automatyczne modele diagnostyczne (liczba godzin, stawka godzinowa, kwota łączna)
  1. Weryfikacja skuteczności i optymalizacja akwizycji danych (liczba godzin, stawka godzinowa, kwota łączna)

Oferty prosimy składać do dnia 25.05.2018, do godziny 10.00, na adres mailowy:

projekt_ncbir@4mplus.pl

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania na realizację projektu.